26/02/2020 09:34        

Về việc đấu thầu dịch vụ căn tin Bệnh viện và Nhà ăn bệnh nhân

Để triển khai thực hiện kế hoạch cho thuê, khoán "Căn tin Bệnh viện và Nhà ăn bệnh nhân", bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Khánh Hòa  sẽ tổ chức đầu thầu dịch vụ "Căn tin Bệnh viện và Nhà ăn bệnh nhân"Mọi thông tin chi tiết xin theo dõi TẠI ĐÂY

                                                                                                                                                           1010/2019