02/07/2019 10:19        

Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngàỵ 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC

tải về Văn bản tại đây: 92.signed.pdf