02/07/2019 10:22        

Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai Chương trình 12-CTr/TU ngày 31/3/2017 của Tỉnh ủy Khánh Hòa

Tải về Văn bản tại đây: chỉ thị 12.pdf