28/06/2019 14:07        

Chương trình 12-CTr/TU ngày 31/3/2017 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết trung ương 5 (Khóa X) về đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước

Tải Văn bản tại đây: 12_CT_UBND.pdf
 
Tin liên quan