26/06/2019 09:24        

Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 13/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước trong việc thực hiện công tác kiểm tra thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Tải về văn bản tại đây: 10_CT_UBND.pdf