04/09/2018 14:35        

Thành lập Trung tâm dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa

Ngày 31/8/2018 UBND tỉnh Khánh Hòa thành Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến. Đây là đầu thống nhất của tỉnh, câp cấp trực tuyến cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp, mọi thông tin, dịch vụ, tiện ích hành chính công; tiếp nhận giải quyết toàn bộ thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4. Ngoài ra còn cung cấp nhiều tiện ích khác liên quan đến thủ tục hành chính được cung cấp tại địa chỉnh hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn