14/08/2018 14:57        

Về việc phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Tải nội dung đầy đủ tại đây