06/05/2024 15:43        

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Hóa chất, sinh phẩm thuộc Dự toán Cung cấp dịch vụ tư vấn, thẩm định và mua sắm Hóa chất, Sinh phẩm và Vật tư y tế trong 12 tháng