06/05/2024 15:39        

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Vật tư y tế thuộc Dự toán Cung cấp dịch vụ tư vấn, thẩm định và mua sắm Hóa chất, Sinh phẩm và Vật tư y tế trong 12 tháng