01/08/2023 15:10        

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng nhận đơn thuốc Y tế Box

Tài liệu hướng dẫn: xem tại đây

 

CHUYỂN ĐỔI SỐ

abc

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

ZBC

ĐĂNG KÝ KCB

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH