12/12/2023 14:49        

Thông báo báo giá

Kính gửi: Các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tư vấn đấu thầu tại Việt Nam

Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Khánh Hòa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá kế hoạch gói thầu “Dịch vụ tư vấn, thẩm định các gói thầu Hóa chất, sinh phẩm và gói vật tư y tế” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị thông báo báo giá

1. Đơn vị thông báo báo giá: Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Khánh Hòa, Số 07 Đường Phạm Văn Đồng, Phường Vĩnh Phước, TP- Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

2. Người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ngô Thị Như Nguyện – Dược sĩ, khoa Dược Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Khánh Hòa - Số điện thoại: 0702440715 - Email: ngothi.nhunguyen210@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: - Nhận trực tiếp tại: Khoa Dược - Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Khánh Hòa. Địa chỉ: Số 07 Đường Phạm Văn Đồng, Phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa - Nhận qua email: ngothi.nhunguyen210@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: 8 giờ 00 ngày 12/12/2023 đến trước 17 giờ ngày 18/12/2023 Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 18 tháng 12 năm 2023.

II. Nội dung thông báo báo giá

1. Tên gói thầu tư vấn: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu hóa chất, sinh phẩm và gói vật tư y tế

2. Tên gói thầu thẩm đinh: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu hóa chất, sinh phẩm và gói vật tư y tế (Đính kèm chi tiết nội dung mặt hàng các gói thầu hóa chất, sinh phẩm và gói vật tư y tế; Phụ lục 1 và Phụ lục 2) 2

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Quí I và Quí II năm 2024

4. Điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng - Điều khoản tạm ứng: Không

- Thanh toán hợp đồng: Hợp đồng sẽ được thanh toán sau khi nghiệm thu hoàn thành tư vấn và thẩm định các gói thầu hóa chất, sinh phẩm và gói thầu vật tư y tế

5. Các Các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tư vấn đấu thầu thực hiện Báo giá theo mẫu (Phụ lục 3)

Fil đính kèm