24/11/2023 21:50        

Danh mục giá dịch KCB áp dụng cho đối tượng có thẻ BHYT từ ngày 17/11/2023

Danh mục giá dịch KCB  áp dụng cho đối tượng có thẻ BHYT Thực hiện tại Bệnh viện YHCT và PHCN Khánh Hòa từ ngày 17/11/2023

DANH MỤC GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BHYT