25/03/2023 07:46        

VĂN BẢN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT THÁNG 3 NĂM 2023

NGHỊ ĐỊNH SỐ 04/2015/NĐ-CP VỀ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

KẾ HOẠCH SỐ 1590/KH-UBND-VHTT Triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2023

NGHỊ ĐỊNH SỐ 145/2020/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU TRONG BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG VÀ QUAN HỆ LAO ĐỘNG

QUYẾT ĐỊNH SỐ 705/QĐ-UBND BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG TRONG GIA ĐÌNH ĐẾN NĂM 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

KẾ HOẠCH SỐ 3315/KH-UBND THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG TRONG GIA ĐÌNH GIAI ĐOẠN 2022 - 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

THÔNG BÁO SỐ 969-TB/VPTU VỀ Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA ĐỒNG CHÍ PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY THỰC HIỆN CHỈ THỊ 06-CT/TW, NGÀY 26/4/2021 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC XÂY DỰNG GIA ĐÌNH TRONG TÌNH HÌNH MỚI

CHỈ THỊ 05-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

THÔNG TƯ SỐ 24/2022/TT-BLĐTBXH QUY ĐỊNH VIỆC BỒI DƯỠNG BẰNG HIỆN VẬT ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TRONG ĐIỀU KIỆN CÓ YẾU TỐ NGUY HIỂM, YẾU TỐ ĐỘC HẠI

THÔNG TƯ SỐ 07/2014/TT-BYT QUY ĐỊNH VỀ QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ