20/04/2023 09:14        

Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Luật bảo vệ bí mật nhà nước

- Để chủ động hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện thống nhất các quy định của pháp luật về bảo vệ Bí mật nhà nước (BMNN), khắc phục tồn tại, hạn chế, không để xảy ra lộ, mất BMNN, Công an tỉnh- Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Công tác bảo vệ BMNN tỉnh hướng dẫn cụ thể như sau: 

Văn bản đính kèm

Văn bản liên quan