16/12/2022 08:35        

Số: 954 /TB-BVYHCT&PHCN THÔNG BÁO MỜI THẦU Sửa chữa, Tủ An toàn sinh học hiệu SC-09