20/04/2022 11:08        

Quyết Định Số: 119/QĐ-BVYHCT&PHCN Về việc hủy thầu các mặt hàng không có nhà thầu tham dự thầu Thuộc gói thầu: Vật tư y tế