20/04/2022 11:06        

Quyết Định Số: 116/QĐ-BVYHCT&PHCN Về việc hủy thầu mặt hàng không có nhà thầu tham dự thầu hoặc có nhà thầu tham dự nhưng không có nhà thầu trúng thầu Thuộc gói thầu: Hóa chất