23/12/2021 17:01        

V/v thực hiện khảo sát nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 12810/UBND-NC ngày 16/12/2021 về việc tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; cử đầu mối thực hiện và khảo sát nhu cầu hỗ trợ pháp lý; Công văn số 1703/STP-XDVB ngày 21/12/2021 của Sở Tư pháp về việc thực hiện khảo sát nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.Sở Y tế triển khai đến các Phòng chức năng, cơ quan đơn vị trực thuộc một số nội dung sau: Nội dung đính kèm

Vui lòng bấm vào và tham gia khảo sát theo link dưới đây: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnXGJ5Va2DucEFnaOxJDaN1i0IJIxup9xNCiNOGQ3zls7DVg/viewform