23/11/2021 09:27        

BÁO CÁO số: 707 /BC-BVYHCT&PHCN ngày 22/11/2021 Công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021

                                                                                 Kính gửi: Sở Y tế Khánh Hòa

Thực hiện Quyết định số 240/QĐ-SYT ngày 29/3/2021 của Sở Y tế Khánh Hòa về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) năm 2021, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Khánh Hòa xin báo cáo việc thực hiện các nội dung tuyên truyền công tác CCHC năm 2021 như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN CCHC.

1. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền CCHC

Bệnh viện đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 theo Quyết định số 168/QĐ-BVYHCT&PHCN ngày 02/4/2021.

2. Triển khai và báo cáo

Bệnh viện triển khai đầy đủ các văn bản tuyên truyền theo chỉ đạo cấp trên và báo cáo đầy đủ theo quy định (báo cáo quý I, 06 tháng, quý III) lồng ghép trong báo cáo cải cách hành chính của Bệnh viện.

II. NỘI DUNG, HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN THỐNG NHẤT

Bệnh viện đã thực hiện 02/02 nhiệm vụ trong nội dung tuyên truyền thống nhất đạt tỷ lệ 100%, chi tiết cụ thể như sau

1. Tuyên truyền cho CBVC và người lao động

Thực hiện tuyên truyền trong các buổi giao ban, góc truyền thông và Trang Thông tin điện tử Bệnh viện (địa chỉ: https://bvyhct-phcn.khanhhoa.gov.vn/hoatdong/cai_cach_hanh_chinh)

2. Truyền cho người bệnh

Qua các buổi họp Hội đồng người bệnh, góc truyền thông các buổi tiếp xúc với người bệnh.

III. NỘI DUNG, HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN TRỌNG ĐIỂM

Bệnh viện đã thực hiện 03/03 nhiệm vụ trong nội dung tuyên truyền trọng điểm đạt tỷ lệ 100%, chi tiết cụ thể như sau

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động truy cập thường xuyên website CCHC của tỉnh

100% cán bộ viện chức và người lao động bệnh viện truy cập vào website CCHC của tỉnh (cchc.khanhhoa.gov.vn);

2. Ứng dụng CNTT trong trong lĩnh vực khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh.

Bệnh viện đã xây dựng kế hoạch Ứng dụng CNTT và phát triển CNTT theo Quyết định số 81QĐ-BVYHCT&PHCN ngày 08/3/2021.

3. Lồng ghép tuyên truyền cho công dân, tổ chức, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân về thực hiện thủ tục hành chính về KCB trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

(Đính kèm phụ lục nội dung tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021).

Trên đây là Báo cáo công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 của Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Khánh Hòa

Trân trọng./.

Nội dung chi tiết xem tại đây

Đính kèm công văn 707 xem tại đây.