11/11/2021 16:53        

Số: 1701/QĐ-SYT V/v thành lập Hội đồng đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế năm 2021

                                    GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA

 

Căn cứ Quyết định số 608/QĐ-UBND ngày 11/3/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế;

Căn cứ Quyết định số 4044/QĐ-UBND ngày 08/11/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 1700/QĐ-SYT ngày 10/11/2021 của Sở Y tế về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế;

Căn cứ Quyết định số 91/QĐ-SYT ngày 30/01/2021 của Sở Y tế về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Sở Y tế;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Sở Y tế.

                                                                QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm của Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế năm 2020 (sau đây gọi tắt là Hội đồng), gồm các ông, bà có tên sau:

  1. Ông Bùi Xuân Minh, Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Hội đồng;
  2. Ông Nguyễn Đình Thoan, Phó Giám đốc Sở Y tế, Phó Chủ tịch Hội đồng;
  3. Ông Trần Ngọc Thành, Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính, Thành viên;
  4. Ông Nguyễn Đông Phong, Phó Chánh Thanh tra Sở Y tế, Thành viên;
  5. Ông Lê Hồng Quân, Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y- Dược, Thành viên;
  6. Bà Vũ Thị Mai Hồng, Phó Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y - Dược, Thành viên
  7. Ông Trần Minh Nam, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Thành viên;
  8. Bà Tô Thị Kim Tuyến, Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành Chính, Thư ký.

Điều 2. Hội đồng có trách nhiệm đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của Sở Y tế theo Quyết định số 4044/QĐ-UBND ngày 08/11/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và thẩm định kết quả tự đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế theo Quyết định số 1700/QĐ-SYT ngày 10/11/2021 của Sở Y tế về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

Điều 3. Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

iều 4. Trưởng các Phòng thuộc Sở; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở; các ông, bà có tên tại Điều 1 và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nội dung chi tiết xem tại đây.