19/11/2021 16:38        

Số:410 /QĐ-BVYHCT&PHCN QĐ V/v thành lập Tổ thư ký giúp việc cho Hội đồng đánh giá, xếp loại kêt quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

Căn cứ Quyết định số 2212/QĐ-UBND ngày 05/9/2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thành lập Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 1700/QĐ-SYT ngày 10/11/2021 của Giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp và Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Khánh Hòa,

                                                                                         QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Tổ thư ký giúp việc cho Hội đồng đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 của Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Khánh Hòa gồm các Ông (Bà) có tên sau:

1. Ông Nguyễn Minh Tuệ P. KHTH Tổ trưởng

2. Ông Nguyễn Quốc Cường P. KHTH Tổ viên

3. Bà Trần Vũ Thị Sen P. TCHC Tổ viên

4. Bà Trần Thiên Kim P. TCHC Tổ viên

Điều 2. Tổ thư ký có nhiệm vụ tổng hợp các bằng chứng (theo phụ lục I Quyết định số 1700/QĐ-SYT ngày 10/11/2021 của Giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế. Điều 3. Các Ông (Bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành, Tổ thư ký tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ./.

Nội dung chi tiết xem tại dây