19/11/2021 16:27        

Số:409 /QĐ-BVYHCT&PHCN QĐ V/v thành lập Hội đồng đánh giá, xếp loại, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021

                                                              GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

Căn cứ Quyết định số 2212/QĐ-UBND ngày 05/9/2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thành lập Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 1700/QĐ-SYT ngày 10/11/2021 của Giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp và Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Khánh Hòa.

                                                                                                   QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Hội đồng đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 (gọi tắt là Hội đồng) của Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Khánh Hòa gồm các Ông (Bà) có tên sau:

1. Ông Nguyễn Minh Hiếu Giám đốc Bệnh viện Chủ tịch Hội đồng

2. Ông Đoàn Quốc Hùng Phó Giám đốc Bệnh viện Phó Chủ tịch Hội đồng

3. Ông Nguyễn Văn Đông Phó TP.KHTH Thư ký

4. Ông Trần Đình Đạt TP.TCKT Ủy viên

5. Bà Lương Thị Tin TP.TCHC Ủy viên

6. Bà Nguyễn Thị Nữ Thúy Phó TP.TCKT Ủy viên

7. Ông Lê Hữu Phú Phòng ĐT-NCKH-CĐT Ủy viên

8. Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc Phòng KHTH Ủy viên

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ đánh giá, xếp loại cải cách hành chính năm 2021 các nội dung của công tác cải cách hành chính năm 2021 (theo Phụ lục I Quyết định số 1700/QĐ-SYT ngày 10/11/2021 của Giám đốc Sở Y tế).

Điều 3. Các Ông (Bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành, Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ./.

Nội dung chi tiết xem tại đây: