11/11/2021 14:40        

Số: 1700 /QĐ-SYT Ban hành Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Quyết định số 608/QĐ-UBND ngày 11/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Y tế;

Căn cứ Quyết định số 4044/QĐ-UBND ngày 08/11/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Sở Y tế.

                                                                                                                        QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

Điều 2.Giao Phòng Tổ chức – Hành chính làm thường trực giúp Giám đốc Sở Y tế theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra quá trình triển khai thực hiện Quy chế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1126/QĐ-SYT ngày 28/11/2018 của Sở Y tế về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

Điều 4.Trưởng các Phòng của Sở; Trưởng Ban chỉ đạo công tác cải cách hành chính Sở và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định./.

Nội dung chi tiết xem tại đây: