12/11/2021 09:24        

Số: 1704 /QĐ-SYT Về việc kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Quyết định số 608/QĐ-UBND ngày 11/3/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Y tế; Quyết định số 1146/QĐ-UBND ngày 28/4/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Y tế; Căn cứ Luật Thanh tra ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2010; Căn cứ Quyết định số 4044/QĐ-UBND ngày 08/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2021 và Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021 của Sở Y tế; Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Sở và Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Sở Y tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiến hành kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 đối với các đơn vị trực thuộc Sở. - Thời hạn kiểm tra: 20 ngày (ngày làm việc), kể từ ngày công bố Quyết định kiểm tra.

Điều 2. Thành lập Đoàn kiểm tra gồm các ông, bà sau:

           1. Ông Nguyễn Đông Phong: Phó Chánh Thanh tra Sở Y tế - Trưởng đoàn

          2. Bà Tô Thị Kim Tuyến: Phó Trưởng Phòng TCHC Sở Y tế - P.Trưởng đoàn

          3. Bà Nguyễn Thị Thùy Dung: Phó Trưởng Phòng TCHC Sở Y tế - Thành viên

         4. Bà Trần Lê Thảo Hiếu: Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Y tế - Thành viên

         5. Ông Nguyễn Thanh Hiển Chuyên viên Phòng TCHC Sở Y tế - Thành viên

         6. Bà Huỳnh Thị Quỳnh Anh: Thanh tra viên Sở Y tế - Thành viên

Điều 3. Đoàn có nhiệm vụ:

        - Kiểm tra, đánh giá việc xây dựng kế hoạch và triển khai công tác cải cách hành chính tại đơn vị. - Thời kỳ kiểm tra: Từ ngày 01/01/2021 đến thời điểm kiểm tra.

Điều 4. Chánh Thanh tra Sở, Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính Sở, Trưởng Đoàn kiểm tra, Thủ trưởng các đơn vị được kiểm tra, các cơ quan đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan và các ông, bà có tên ở Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nội dung chi tiết xem tại đây