11/11/2021 10:51        

Kế hoạch Triển khai thực hiện Kế hoạch số 11154/KH-UBND ngày05/11/2021 của UBND tỉnh về công tác phòng cháy, chữa cháy của Ngành Y tế