03/11/2021 09:08        

V/v Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển ngành y tế hàng năm và kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo NQ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII

           Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 26/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; để phát huy thành quả đã đạt được trong giai đoạn 2016 - 2020, trên cở sở những bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn; từ cơ sở phương hướng, giải pháp phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2025 được thông qua tại Hội nghị điển hình tiên tiến Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa lần thứ V, Sở Y tế yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở (sau đây gọi tắt là đơn vị) triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

           1.Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị sổ 34-CT/TW ngày 07/4/2014 cùa Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” và Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 25/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong nhận thức, tư tưởng và tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các đơn vị, làm cho thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và việc làm thường xuyên của mỗi đơn vị, mỗi cá nhân.

           2.Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, bám sát nội dung định hướng, chỉ đạo của cấp trên nhằm phấn đấu xây dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe nhân dân của vùng duyên hải Nam Trung bộ, Tây Nguyên và của cả nước.

           3. Các đơn vị có kế hoạch cụ thể để xây dựng các mô hình mới, bồi dưỡng nhân tố mới trong từng năm, cả giai đoạn, và thực hiện đồng bộ tốt cả 4 khâu: Phát hiện - Bồi dưỡng - Tổng kết - Nhân rộng điển hình tiên tiến. Khoa Truyền thông – Giáo dục sức khỏe, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phối hợp với các cơ quan báo, đài tích cực đổi mới, đa dạng hóa phương thức, để đẩy mạnh tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giới thiệu, tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, gương người tốt, việc tốt trong công tác phòng chống dịch bệnh và khám chữa bệnh.

           4. Chú trọng khen thưởng người lao động trực tiếp đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Khen thưởng phải phù hợp với thành tích và hiệu quả công việc. 2 Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong các quy trình tiếp nhận người bệnh, khám chữa bệnh, giảm thiểu thời gian chờ đợi.

           5. Tập trung hoàn thiện Quy chế thi đua, khen thưởng phù hợp với tình hình thực tiễn tại đơn vị. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác thi dua, khen thưởng. Kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tại đơn vị và nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội đồng này. Bố trí công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có kiến thức, kinh nghiệm, gắn bó với quần chúng và phong trào thi đua.

           6. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phứẹ tạp, với nhiều biến chủng mới nguy hiểm, lây lan rất nhanh, toàn ngành y tế tỉnh Khánh Hòa quyết tâm tập trung toàn bộ tâm trí và nguồn lực, đồng sức, đồng lòng đẩy lùi đại dịch. Các đơn vị, công chức, viên chức, người lao động tập trung vận động các cấp, các ngành và nhân dân tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh, với tinh thần “mỗi người dân là một chiến sĩ’, đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn; kịp thời phát hiện, đẩu tranh với các hành vi vi phạm. Tiếp tục thực hiện quyết liệt, kịp thời, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp trong phòng chống đại dịch COVID-19, kiểm soát tốt nguy cơ lây bệnh từ bên ngoài, dập dịch triệt từ bên trong, ứng dụng công nghệ thông tin để truy vết thần tốc, khoanh vùng nhanh, xét nghiệm hợp lý, điều trị hiệu quả, giãn cách xã hội ở phạm vi và thời hạn cần thiết, chặn đứng nguồn lây, bảo đảm phương châm “5K + vắc xin” và tích cực nghiên cứu, ứng dụng công nghệ bắt buộc trong phòng, chống dịch; thần tốc xét nghiệm và tiêm vắc xin cho nhân dân, nhằm tập trung thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa tận dụng tốt các cơ hội, nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội. Các đơn vị kịp thời khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân thực hiện hiệu quả và có thành tích xuất sắc, tiêu biểu; phê bình, kiểm điểm các trường hợp lơ là, chủ quan, chưa làm tròn trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

            7. Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm tổ chức phổ biến, quán triệt triển khai thực hiện những nội dung trên đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động.

NỘI DUNG CHỈ THỊ 15