03/11/2021 09:06        

V/v Kiện toàn Tổ trực đường dây nóng Sở Y tế

QUYẾT ĐỊNH Về việc Kiện toàn Tổ trực đường dây nóng Sở Y tế. NỘI DUNG VĂN BẢN