03/11/2021 09:04        

Kế hoạch Công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà

Thực hiện Quyết định số 3600/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai Kế hoạch công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà.

NỘI DUNG VĂN BẢN