03/11/2021 08:58        

Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 38-KH/TU ngày 25/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021

Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 38-KH/TU ngày 25/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng

Nội dung văn bản