06/08/2021 14:54        

V/v đề nghị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền,triển khai các ứng dụng Khai báo y tế và QR code trong phòng, chống dịch Covid-19

Trước yêu cầu cấp bách của công tác phòng, chống dịch bệnh COVID19, để tăng cường hiệu quả triển khai các ứng dụng công nghệ và góp phần vào nỗ lực chung của tỉnh, Sở Y tế yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các bệnh viện, phòng khám tư tiếp tục thực hiện các nội dung sau:

1. Yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý cài đặt các ứng dụng Bluezone, hoặc NCOVI, hoặc VHD và thực hiện nghiêm quy định về khai báo y tế.

2. Triển khai nghiêm túc, bắt buộc thực hiện việc kiểm soát và khai báo y tế đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, khách đến và rời khỏi trụ sở cơ quan, đơn vị bằng mã QR Code. Trong đó, mã QR Code phải được đặt ở nhiều vị trí trong trụ sở để mọi người dễ dàng tiếp cận, tránh tập trung đông người tạimột địa điểm.

Nội dung chi tiết Xem tại đây