09/07/2021 09:25        

2857/SYT-KHTC (VBĐT) V/v quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 6