01/06/2021 11:17        

CÔNG ĐIỆN VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA TRONG TÌNH HÌNH MỚI.