14/05/2021 09:58        

Về việc đẩy mạnh tuyên truyền cuộc bầu cử

Thực hiện Công văn 14/CV-TBTTBC ngày 06/5/2021 của Tiểu Ban tuyên truyền - Ủy ban bầu cử tỉnh Khánh Hòa về việc đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền cuộc bầu cử, Sở Y tế yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền cuộc bầu cử bằng nhiều hình thức
Văn bản triển khai xem tại đây