10/05/2021 09:02        

Hướng dẫn tạm thời giám sát người về từ ổ dịch trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa.