07/05/2021 09:28        

V/v triển khai hưởng ứng cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử địa biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

Thực hiện Công văn số 1626/SYT-TTra ngày 27/4/2021 của Sở Y tế Khánh Hòa về việc triển khai hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”;
Lãnh đạo Bệnh viện đề nghị toàn thể viên chức, người lao động tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” được tổ chức công khai rộng rãi thông qua hình thức thi trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật theo địa chỉ https://thitimhieuphapluat.moj.gov.vn/Pages/homepage.aspx
 

Văn bản triển khai xem tại đây