08/04/2021 15:04        

Số: 57 /QĐ-BVYHCT&PHCN Ban hành Kế hoạch kiểm tra Cải cách hành chính năm 2021 của Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Khánh Hòa