25/03/2021 10:40        

Số1470/KH-UBND Kế Hoạch triển khai thực hiện đề án "Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến khiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025 " trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa