22/01/2021 10:05        

TÀI LIỆU KIẾN THỨC CHUNG

-LUẬT VIÊN CHỨC SỐ 58/2010/QH12.  XEM TẠI ĐÂY

-LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ LUẬT VIÊN CHỨC SỐ 52/2019/QH14. XEM TẠI ĐÂY

-THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI CƠ SỞ Y TẾ SỐ 07/2014/TT-BYT. XEM TẠI ĐÂY

-QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH " QUY ĐỊNH VỀ Y ĐÚC" SỐ 2088/BYT-QĐ. XEM TAI ĐÂY

-QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ BỆNH VỆN SỐ 1895/1997/QĐ-BYT. XEM TẠI ĐÂY

-LUẬT KHÁM CHỮA BỆNH SỐ 40/2009/QH12. XEM TẠI ĐÂY

LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ SỐ 25/2008/QH12. XEM TẠI ĐÂY

-LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ SỐ 46/2014/QH13. XEM TẠI ĐÂY