05/12/2020 07:54        

Quy định về quản lý và sủ dụng ngân sách năm 2020

- Quyết định 471/QĐ-SYT về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Khánh Hòa giai đoạn 2020-2022. Nội dung chi tiết văn bản.

- Phương án số 94/PA-BVYHCT&PHCN về tự chủ, tự chịu trác nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính của Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Khánh Hòa. Nội dung chi tiết văn bản