19/07/2013 14:55        

Giới thiệu về Tổ chức công đoàn

I. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2012 – 2014 (Khóa XVI) gồm:

 


1.  Đoàn Quốc Hùng           - Chủ tịch

2.  Trần Đức Quân              - Phó Chủ tịch  

3.  Cao Thị Thúy Phương   - UVBCH

4.  Nguyễn Hoàng Nam      - UVBCH  

5.  Nguyễn Thị Quyên        - UVBCH  

6.  Nguyễn Thị Nữ Thúy     - UVBCH  

7.  Lương Thị Tin                - UVBCH  

II. CÁC BAN TRỰC THUỘC BCH:

 

1. ỦY BAN KIỂM TRA: Chủ nhiệm Trần Đức Quân

2. BAN THANH TRA NHÂN DÂN: Trưởng ban Nguyễn Văn Minh

3. BAN NỮ CÔNG: Trưởng ban Nguyễn Thị Nữ Thúy

4. BAN VĂN HÓA -  THỂ THAO - DU LỊCH: Trưởng ban Nguyễn Hoàng Nam

- Đội văn nghệ: Đội trưởng Nguyễn Thị Quyên

- Đội bóng đá:   Đội trưởng Trần Đình Đạt

5. BAN KINH TẾ - ĐỜI SỐNG - TINH THẦN: Trưởng ban Nguyễn Thị Nữ Thúy

6. BAN TÀI CHÍNH: Kế toán Nguyễn Thị Nữ Thúy, Thủ quỹ Cao Thị Thúy Phương

7. BAN ĐỐI NGOẠI: Trưởng ban Đoàn Quốc Hùng