14/12/2015 14:14        

Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế đối với 17 Bệnh viện thuộc Sở Y tế

Sở Y tế tỉnh Phú Thọ thông báo tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế của 17 Bệnh viện với những nội dung sau

I.TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

1.Tiêu chuẩn chung

- Là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Phú Thọ; riêng bác sĩ và dược sĩ đại học có hộ khẩu thường trú tại Việt Nam;

- Tuổi đời từ đủ 18 đến dưới 45 tuổi đối với nam; từ đủ 18 đến dưới 40 tuổi đối với nữ (tính đến ngày thi tuyển, xét tuyển);

- Có đơn xin dự xét tuyển, thi tuyển (theo mẫu); có lý lịch rõ ràng, có các văn bằng chứng chỉ đào tạo phù hợp theo tiêu chuẩn ngạch dự tuyển;

- Có chứng chỉ tin học A trở lên; các đối tượng dự tuyển vào ngạch có trình độ cao đẳng, đại học phải có chứng chỉ ngoại ngữ A trở lên;

- Có đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ;

- Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

2.Tiêu chuẩn đối với người dự tuyển theo chỉ tiêu tiếp nhận cán bộ hợp đồng theo Nghị định số 44/2003/NĐ-CP

Ngoài các tiêu chuẩn chung (mục 1, phần I, Thông báo này), người dự tuyển theo chỉ tiêu tiếp nhận cán bộ hợp đồng theo Nghị định số 44/2003/NĐ-CP phải đang là lao động hợp đồng theo Nghị định số 44/2003/NĐ-CP tại đơn vị trực thuộc; được trả lương (tiền công) theo đúng ngạch, bậc và có tham gia đóng bảo hiểm xã hội trước ngày 15/10/2011, cụ thể:

- Đối với Bệnh viện Đa khoa khu vực Phú Thọ:đối tượng xét tuyển là lao động hợp đồng theo Nghị định số 44/2003/NĐ-CP tại các Bệnh viện Đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh trực thuộc Sở Y tế;

- Đối với Bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh: đối tượng xét tuyển là lao động hợp đồng theo Nghị định số 44/2003/NĐ-CP tại các Bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh trực thuộc Sở Y tế;

- Đối với Bệnh viện Đa khoa huyện: đối tượng xét tuyển là lao động theo Nghị định số 44/2003/NĐ-CP tại các Bệnh viện trực thuộc Sở Y tế.

II.HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG

1.Xét, tiếp nhận

Xét tuyển (có điều kiện) đối với cán bộ lao động hợp đồng theo Nghị định số 44/2003/NĐ-CP tại các đơn vị y tế trong toàn ngành.

2.Xét tuyển

Xét tuyển được thực hiện với chỉ tiêu tuyển dụng các ngạch theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

3.Thi tuyển

Thi tuyển được thực hiện với các chỉ tiêu tuyển dụng các ngạch còn lại.

Hình thức thi tuyển gồm 2 phần:

- Thi viết: thời gian 120 phút;

- Thi trắc nghiệm: thời gian 30 phút.

Nội dung thi (chung cho tất cả các chuyên ngành thi tuyển) gồm:

- Luật Viên chức;

- Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân;

- Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm;

- Luật Bảo hiểm y tế;

- Luật Khám chữa bệnh;

- Quy chế tổ chức bệnh viện (thuộc Quy chế Bệnh viện) được ban hành kèm theo Quyết định 1895/1997/QĐ-BYT;

- Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 và Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23/10/2006 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước; Thông tư số 10/2004/TT-BNV ngày 19/02/2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 116/2003/NĐ-CP;

- Nghị định số 68/2006/NĐ-CP ngày 18/7/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí;

- Thông tư số 22/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 của Bộ Y tế quy định tổ chức và hoạt động của khoa dược Bệnh viện;

- Thông tư số 23/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn sử dụng thuốc trong các cơ sở y tế có giường bệnh;

- Thông tư số 07/2011/TT-BYT ngày 26/01/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn công tác điều dưỡng và chăm sóc người bệnh trong Bệnh viện;

- Quyết định số 29/2008/QĐ-BYT ngày 18/8/2008 của Bộ Y tế về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp y tế;

12 điều y đức;

- Một số kiến thức hiểu biết chung về ngành y tế.

(Hội đồng tuyển dụng không phát hành tài liệu ôn thi, thí sinh tự sưu tầm).

III.HỒ SƠ DỰ TUYỂN

Hồ sơ được phát hành và tiếp nhận tại các Bệnh viện có chỉ tiêu tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển có điều kiện; thi tuyển hoặc xét tuyển đối với thí sinh tự do:

- Phát hành hồ sơ từ ngày 04/11/2011;

- Tiếp nhận hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày 09/11/2011 đến 16 giờ 30 phút ngày 18/11/2011.

IV.CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

Chỉ tiêu tuyển dụng từng chuyên ngành và từng Bệnh viện có tổng hợp kèm theo Thông báo này.