21/10/2019 08:05        

Giới thiệu chức năng, nhiệm vụ khoa Kiểm soát nhiểm khuẩn

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

 

I.  Chức năng

          Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn trực thuộc bệnh viện và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện có trách nhiệm chỉ đạo việc thực hiện quy chế kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.

          Giám sát mọi thành viên trong bệnh viện thực hiện kĩ thuật vô khuẩn, vệ sinh khoa phòng, vệ sinh an toàn thực phẩm.

II. Nhiệm vụ:

          - Xây dựng kế hoạch kiểm soát nhiễm khuẩn định kỳ và hàng năm để trình hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn thẩm định trước khi Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện

          - Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình KSNK trên cơ sở các qui định, hướng dẫn chung của BYT trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện

          - Đầu mối phối hợp các khoa, phòng liên quan giám sát công tác KSNK, bao gồm

          + Phát hiện, giám sát và báo cáo bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp luật về phòng chống bệnh truyền nhiễm

          + Phát hiện, nhận báo cáo các trường hợp nhiễm khuẩn liên quan đến chăm sóc y tế từ các khoa lâm sàng và kết quả nuôi cấy vi sinh và đề xuất các giải pháp can thiệp kịp thời

          - Kiểm tra, đôn đốc cán bộ viên chức, học sinh, người bệnh, người nhà người bệnh và khách thực hiện đúng quy định KSNK trong công tác KCB;

          - Tuyên truyền, huấn luyện, nghiên cứu khoa học về KSNK.

          - Quản lý, giám sát các hoạt động khử khuẩn, tiệt khuẩn, giặt là, cung cấp dụng cụ vô khuẩn, hóa chất sát khuẩn, khử khuẩn, đồ vải và vật tư tiêu hao phục vụ công tác KSNK cho toàn viện

          - Theo dõi, đánh giá báo cáo phơi nhiễm và tai nạn rủi ro nghề nghiệp

          - Tham gia cùng khoa dược và các khoa lâm sàng theo dõi vi khuẩn kháng thuốc và sử dụng kháng sinh hợp lý;

          - Phối hợp với các khoa phòng, các thành viên trong mạng lưới KSNK phát hiện, giải quyết các vấn đề liên quan tới công tác KSNK

          - Bảo đảm vệ sinh ngoại cảnh bệnh viên luôn luôn sạch, đẹp;

          - Thực hiện thu gom và xử lí chất thải đúng quy chế xử lí chất thải và quy chế chống nhiễm khuẩn bệnh viện.