25/05/2020 14:10        

HƯỚNG DẪN KHAI BÁO Y TẾ ĐIỆN TỬ

Chi tiết vui lòng xem thêm ở Link dưới đây
https://drive.google.com/file/d/1ILsmMN32Ht0eVzIr0AHuRzUVYOvoiH80/view?usp=sharing