Lịch sử hình thành
30/07/2013

Ngày 22 tháng 12 năm 2010 BTV Đoàn khối các cơ quan tỉnh có quyết định thành lập chi đoàn Bệnh viện điều dưỡng – Phục hồi chức năng. Và chi đoàn Bệnh viện Điều dưỡng – Phục hồi chức năng thuộc cụm thi đua các đơn vị sự nghiệp.