Số: 1704 /QĐ-SYT Về việc kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021
12/11/2021

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA Căn cứ Quyết định số 608/QĐ-UBND ngày 11/3/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Y tế; Quyết định số 1146/QĐ-UBND ngày 28/4/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Y tế;

Triển khai thực hiện Quyết định số 5002/QĐ-BYT ngày 29/10/2021 của Bộ Y tế
02/11/2021

Sở Y tế nhận được Quyết định số 5002/QĐ-BYT ngày 29/10/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đối với trẻ em. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Sở Y tế yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện những nội dung sau đây:

|<<    <   
[1]234
   >    >>|