Số: 688 /BC-BVYHCT&PHCN Báo cáo việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021
17/11/2021

Thực hiện Quyết định số 1704/QĐ-SYT ngày 10/11/2021 của Sở Y tế Khánh Hòa về việc kiểm tra thực hiện cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 và Thông báo số 30/TB-ĐKTra ngày 11/11/2021 của Đoàn kiểm tra CCHC Sở Y tế, Bệnh viện Yhọc cổ truyền và Phục hồi chức năng Khánh Hòa xin báo cáo việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 như sau:

|<<    <   
[1]2
   >    >>|