Quyết định số 22/2017QĐ-UBND Kháng Hòa ngày 27 tháng 11 năm 2017
11/08/2020

Quyết định ban hành Quy định trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa.