Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Phòng chức năng ❯ Tổ chức hành chính
       
  11/11/2021 16:12        

Giới thiệu về Phòng Tổ chức hành chính

I. CHỨC NĂNG: 

Phòng Tổ chức - Hành chính là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác hành chính quản trị trong bệnh viện, 

II. NHIỆM VỤ: 1. Nhiệm vụ Tổ chức - Cán bộ: 

a. Căn cứ vào nhiệm vụ chung của bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, xây dựng vị trí việc làm cho các chức danh trong bệnh viện, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tham mưu tổ chức thi tuyển, xét tuyển nhân lực để trình giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện; 

b. Cùng với các khoa, phòng chức năng nghiên cứu việc quản lý, sắp xếp bố trí nhân lực phù hợp với yêu cầu tổ chức và đảm bảo chất lượng công tác, trình giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện; 

c. Tổng hợp đề xuất của các khoa, phòng về cải tiến lề lối làm việc nâng cao hiệu quả công tác, thực hiện quy chế quan hệ công tác trong bệnh viện, trình giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện; 

d) Quy hoạch cán bộ và phối hợp với Phòng đào tạo - Nghiên cứu khoa học chỉ đạo tuyến xây dựng kế hoạch đào tạo cán bộ; 

đ. Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định; 

e. Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước để giải quyết các quyền lợi về tinh thần, vật chất cho các thành viên trong bệnh viện; 

f. Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan; 

g. Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hóa, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ; 

h. Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với giám đốc bệnh viện giải quyết những vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội; 

 i. Nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của mọi thành viên trong bệnh viện để đề xuất với giám đốc xem xét, giải quyết. 

2. Nhiệm vụ Hành chính - Quản trị: 

a. Căn cứ kế hoạch công tác của bệnh viện, lập kế hoạch công tác của phòng để trình giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện; 

b. Thực hiện công tác hậu cần phục vụ hoạt động chung của bệnh viện: lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các khoa, phòng trong bệnh viện theo kế hoạch đã được duyệt, đảm bảo đầy đủ đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính; 

c. Thẩm xét các dự trù mua sắm vật tư, thông dụng, vật liệu, nắm vững nguồn kinh phí để có kế hoạch chi tiêu hợp lý, bảo đảm các nguyên tắc tài chính; 

d. Quản lý tài sản của bệnh viện: Nhà cửa, thiết bị thông dụng, sổ sách, biểu mẫu thống kê, các phương tiện vận tải của bệnh viện, điều động xe ô tô đi công tác theo quy định... Tiến hành chế độ kiểm kê định kỳ, sắp xếp kho tàng hợp lý, thường xuyên tiến hành sửa chữa, bảo dưỡng duy tu nhà cửa, thiết bị thanh lý tài sản theo đúng chế độ quy định. 

đ.. Định kỳ tổ chức kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng và vận hành thiết bị thông dụng trong bệnh viện; 

e. Cung cấp vật tư thông dụng theo yêu cầu chuyên môn phù hợp với khả năng kinh phí của bệnh viện được cấp. Có kế hoạch tiết kiệm và thực hiện chống tham ô, lãng phí; 

f. Tổ chức chỉ đạo và thực hiện công tác vận chuyển trong và ngoài bệnh viện. Sử dụng hợp lý, có hiệu quả các phương tiện vận chuyển của bệnh viện. 

g. Thực hiện và kiểm tra giám sát công tác vệ sinh ngoại cảnh nơi công cộng; 

| h. Đảm bảo cung cấp đủ: điện, nước sạch và xử lý nước thải. 

| i. Tổ chức quản lý và thực hiện công tác hành chính bao gồm: Công văn đi, đến, hệ thống lưu trữ và bảo quản hồ sơ, tài liệu; Vi tính, đánh máy, tiếp khách, tổ chức hội nghị. 

j. Chịu trách nhiệm về công tác an ninh trật tự, có kế hoạch phòng chống cháy, nổ trong bệnh viện; 

k. Tổ chức cho các thành viên trong phòng học tập để nâng cao trình độ; 

1. Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo giám đốc tình hình mua sắm, cung cấp vật tư, thiết bị, duy tu, sửa chữa và thanh lý tài sản. 

m. Lập kế hoạch sửa chữa cũng như xây dựng các công trình nhỏ bệnh viện theo đúng quy định./.