Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Phòng chức năng ❯ Kế hoạch tổng hợp
       
  21/10/2019 08:07        

Giới thiệu chức năng nhiệm vụ phòng Kế hoạch tổng hợp

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

I. CHỨC NĂNG:

Phòng kế hoạch tổng hợp; Trang thiết bị Y tế và Công nghệ thông tin của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về:

- Kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng;

- Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện;

- Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn bệnh viện;

- Toàn bộ công tác vật tư thiết bị y tế trong bệnh viện;

 - Quản lý, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của bệnh viện.

II. NHIỆM VỤ:

1. Nhiệm vụ kế hoạch tổng hợp:

a. Căn cứ vào nhiệm vụ của bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện;

b. Tổ chức theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch quy chế bệnh viện để báo cáo giám đốc xem xét, chỉ đạo;

c. Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn;

d. Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh chữa bệnh của bệnh viện;

đ. Phối hợp với phòng chỉ đạo tuyến để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới;

e. Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của bệnh viện và quy định của nhà nước;

f. Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định;

g. Tổ chức công tác thường trực toàn bệnh viện;

h. Xây dựng quy hoạch phát triền chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên;

i. Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo giám đốc và cơ quan cấp trên;

j. Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình giám đốc và tổ chức thực hiện.

2. Nhiệm vụ trang thiết bị y tế:

a. Lập kế hoạch công tác vật tư thiết bị y tế trình giám đốc bệnh viện phê duyệt và tổ chức thực hiện;

b. Giới thiệu các loại vật tư chuyên dùng và các thiết bị y tế để các trưởng khoa xem xét và dự trù, tổng hợp thành kế hoạch chung trình giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện;

c. Tổ chức đấu thầu, mua sắm, sửa chữa và tổ chức thanh lý tài sản, thiết bị y tế theo quy định chung của Nhà nước;

d. Tổ chức duy tu, bảo dưỡng thiết bị y tế kịp thời;

e. Xây dựng phương án lắp đặt cải tạo máy theo quy phạm Việt Nam, tiêu chuẩn Việt Nam để trình cấp trên phê duyệt theo thẩm quyền;

f. Lập hồ sơ, lý lịch cho tất cả các loại máy, xây dựng quy định vận hành, bảo quản và kỹ thuật an toàn sử dụng máy. Đối với những máy đắt tiền, quý hiếm phải có người trực tiếp bảo quản sử dụng theo quyết định của giám đốc Bệnh viện;

g. Tổ chức thực hiện việc kiểm tra định kì, đột xuất việc sử dụng và bảo quản thiết bị y tế. Mỗi lần kiểm tra phải ghi nhận xét, ký tên vào hồ sơ lý lịch máy;

h. Định kì đánh giá, báo cáo tình hình quản lý và sử dụng vật tư - thiết bị y tế trong Bệnh viện, trình giám đốc;

i. KIểm tra công tác bảo hộ lao động, đặc biệt đối với các máy tối nguy hiểm theo danh mục quy định của nhà nước;

l. Tổ chức học tập cho các thành viên trong Bệnh viện hoặc các Bệnh viện tuyến dưới học tập về bảo quản, sử dụng, sửa chữa thiết bị y tế nhằm nâng cao tay nghề và sử dụng thiết bị y tế có hiệu quả.

3. Nhiệm vụ Công nghệ thông tin:

a. Xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của bệnh viện, trình giám đốc phê duyệt;

b. Tổ chức thiết kế, lắp đặt các thiết bị công nghệ thông tin cho các khoa phòng thuộc bệnh viện theo kế hoạch đã được phê duyệt;

c. Đảm nhận công tác xây dựng, cài đặt, hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bệnh nhân, quản lý viện phí, quản lý dược của bệnh viện;

d. Quản lý, giải quyết kịp thời khi xảy ra sự cố nhằm duy trì hoạt động ổn định, có hiệu quả của hệ thống mạng, hệ thống thiết bị phần cứng, phần mềm quản lý bệnh viện, hệ thống thư điện tử, bảo đảm việc kết nối thông tin giữa các khoa phòng và với cơ quan Sở Y tế và các đơn có liên quan;

e. Xây dựng, tổ chức, lưu trữ và phát triển hệ cơ sở dữ liệu của bệnh viện;

f. Tổ chức triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn và bảo mật cho các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của đơn vị;

g. Nâng cao nhận thức của nhân viện khoa phòng trong việc sử dụng các thiết bị công nghệ thông tin, phần mềm quản lý bệnh viện;

h. Xây dựng, duy trì hoạt động của Website bệnh viện;

i. Sữa chữa và mua trang thiết bị công nghệ thông tin theo quy định.