21/10/2019 08:05        

Giới thiệu chức năng, nhiệm vụ phòng Đào tạo - Chỉ đạo tuyến

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG

ĐÀO TẠO – NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CHỈ ĐẠO TUYẾN

 

I. CHỨC NĂNG:

Phòng đào tạo, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về:

- Xây dựng, thực hiện kế hoạch đào tạo, hợp tác quốc tế theo chương trình kế hoạch hàng năm của bệnh viện;

- Quản lý các hoạt động khoa học trong bệnh viện;

- Các hoạt động công tác chỉ đạo tuyến và Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng;

II. NHIỆM VỤ:

1. Nhiệm vụ Đào tạo:

a. Phối hợp các khoa, phòng tổ chức thực hiện đào tạo liên tục cho cán bộ công nhân viên trong bệnh viện;

b. Thực hiện công tác Hợp tác quốc tế;

c. Tham mưu cho GĐ chỉ đạo đào tạo liên tục của Bệnh viện, tổ chức thực hiện và quản lý các lớp ĐTLT

d. Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên, tham gia quản lý học viên, điều dưỡng, kỹ thuật viên… đến học và thực tập tại Bệnh viện;

e. Đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chuyên môn về YHCT, PHCN cho các bệnh viện, trung tâm có nhu cầu gửi cán bộ đến học tập;

f. Làm đầu mối tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, các hội nghị, hội thảo do Bệnh viện tổ chức.

2. Nhiệm vụ Nghiên cứu khoa học:

a. Triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn bệnh viện;

b. Hỗ trợ nghiên cứu khoa học tuyến dưới;

c. Tổng kết, đánh giá công tác chuyên môn

d. Tổ chức bình bệnh án cho bệnh viện;

e. Tổ chức các cuộc họp của Hội đồng thuốc và điều trị;

f. Lập kế hoạch Hội nghị khoa học cho bệnh viện.

3. Nhiệm vụ chỉ đạo tuyến và PHCN dựa vào cộng đồng:

    a. Lập kế hoạch chỉ đạo tuyến dưới, trình giám đốc phê duyệt để  tổ chức thực hiện;

    b. Theo dõi. đôn đốc, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác hoạt động chuyên môn kỹ thuật của tuyến dưới;

    c. Giao ban và thông báo tuyến;

   d. Phối hợp các chuyên khoa tổ chức thực hiện đào tạo, huấn luyện chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật cho cán bộ tuyến dưới về YHCT, PHCN;

   e. Cử cán bộ tăng cường cho cơ sở về YHCT, PHCN;

   f. Công tác PHCN dựa vào cộng đồng: Cùng với tuyến dưới hướng về cộng đồng thực hiện chăm sóc sức khoẻ người dân bằng YHCT, PHCN;

g. Thông tin hai chiều giữa bệnh viện với bệnh viện tuyến dưới về chẩn đoán, xử trí, điều trị các ca bệnh khó về YHCT, PHCN. Thông tin phản hồi kết quả chẩn đoán và điều trị cho bệnh viện tuyến dưới qua từng ca bệnh nhằm rút kinh nghiệm;

h. Thực hiện nghiên cứu khoa học về chỉ đạo tuyến;

i. Định kỳ sinh hoạt và lắng nghe ý kiến đóng góp của tuyến dưới;

l. Định kỳ sơ kết, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo tuyến;

m. Thực hiện công tác thống kê, báo cáo và lưu trữ hồ sơ theo quy định;

n. Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.